Νέα-Ανακοινώσεις|

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού  , κατ’ εφαρμογή :

 

1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην  Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και

αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» , Προϋπολογισμού  Μελέτης 685.483,87€ χωρίς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την αρίθμ πρωτ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφαση υφυπουργού εσωτερικών μεταφέρετε το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» συνολικής πίστωσης 685.483,87€ χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α. 64.7323.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου  Δομοκού.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής  που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες  προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για το έτος 2020 για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 18/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού, (ΑΔΑ:ΩΨΣΒΩ9Α-2ΞΠ).

Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1. Σμπιλίρη Δήμητρα  , Πολιτικός Μηχανικός

2. Μπακοστέργιος Δημήτριος  , Πολιτικός Μηχανικός

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της  επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα    07-12-2020 και ώρα 9:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

α) του Δήμου : www.domokos.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr


Η Προϊσταμένη ΤΥΔΔ

Σμπιλίρη Δήμητρα

Πολιτικός Μηχανικός

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window