Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούµε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, την 26/11/2019 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα:

 
Θέµα 1o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Θέµα 2o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
Θέµα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΜΠΙΛΙΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΕΤΡΩΤΟΥ (ΣΧΕΤ. η υπ΄ αριθµ.102/2019 απόφαση Ο.Ε.) 
Θέµα 4o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 8ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window