Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Αριθμός Προκήρυξης: 6565
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6565
Ημερ/νία Λήξης: 23/08/2019
Περιγραφή: 

           ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

                 Προκηρύσσει ότι:

Την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-11:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Γαβρακίων θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Γαβρακίων.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη, ήτοι από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως την συμπλήρωση έξι ετών.

Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος μίσθωσης για μία ακόμη τετραετία (4ετία) ύστερα από έγκαιρη κατάθεση αίτησης του μισθωτή, μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας (10ετίας). Η σχετική αίτηση του μισθωτή πρέπει να υποβληθεί μέσα στο χρόνο που λήγει η μίσθωση και πριν από το δεύτερο εξάμηνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.813/78 «περί εμπορικών μισθώσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2041/92.

Επίσης μπορεί να χορηγηθεί παράταση πέραν της δεκαετίας για δύο (2) ακόμη χρόνια όπως η παρ. 6 εδ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου 2741/99 προβλέπει και σύμφωνα με το Π.Δ. 34/95 μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαετίας (12ετίας).

Κατώτατο όριο μισθώματος και τιμή εκκίνησης [πρώτης προσφοράς] ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€)  μηνιαίως.

Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ΕΦΑΠΑΞ για κάθε μήνα από τον ενοικιαστή, στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Δομοκού και όπου εδρεύει αυτή με βεβαιωτικό κατάλογο ως εξής:

Για κάθε ένα δεδουλευμένο μήνα έως την 1η του επομένου μήνα εκμίσθωσης.

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Το μίσθωμα του μήνα Μαρτίου θα καταβληθεί έως την 1 Απριλίου και ούτω καθεξής]

Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η καταβολή και είσπραξη του αρχικού μισθώματος με οίκοθεν βεβαίωση.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία  πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, (α.) ασφαλιστική ενημερότητα, (β.) φορολογική ενημερότητα, (γ.) δημοτική ενημερότητα καθώς και  (δ.) ως  εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή βεβαίωση του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου, ποσού ίσου με το 1/10 του συνόλου των μισθωμάτων ήτοι: εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα προκύψει από την δημοπρασία.

Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης πέραν της 6ετίας και μέχρι την συμπλήρωση της 10ετίας, υπογράφεται συμπληρωματικό συμφωνητικό μεταξύ του τελευταίου πλειοδότη – μισθωτή, του εγγυητή του και του εκμισθωτή Δήμου Δομοκού.

Η εγγυητική επιστολή συμπληρώνεται με άλλη, ποσού ίσου με 10% επί του ποσού εκμίσθωσης για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, τετραετία (4ετία). Το ίδιο ισχύει και την επόμενη παράταση της δωδεκαετίας (12ετία).

Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του ταυτότητα και φορολογική ενημερότητα και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και το συμφωνητικό, θα είναι δε αλληλέγγυα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.              

Σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο .    

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κος Γεωργούση Γεωργία.-

 

                                                        Δομοκός 07/08/2019                                                                          

                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

              α/α Ο Αντιδήμαρχος 

              Αυγέρης Αθανάσιος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window