Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Δομοκού / Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θέμιδος & Γ. Ρίτσου 1, TK 35010, Δομοκός Φθιώτιδας, Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL644ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.sbiliri@domokos/gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.domokos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες:Σμπιλίρη Δήμητρα

Τηλέφωνο: +30 2232350509, – 508

Φαξ: +302232023012

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.domokos.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 1. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 2. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης
 3. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
 4. Τόπος Εκτέλεσης: Δήμος Δομοκού(NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ)
 5. Τίτλος έργου«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Σύντομη Περιγραφή:Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές που προκλήθηκαν από θεομηνίες. Συγκεκριμένα στην Τ.Κ Σοφιάδας στον κεντρικό αγροτικό δρόμο, που οδηγεί από τον οικισμό στο αντλιοστάσιο «ΚΑΚΑΡΑΣ» καταστράφηκε ένα μεγάλο τμήμα του κεντρικού αγωγού άρδευσης, το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί καθόσον από το δίκτυο αρδεύονται 2000στρ περίπου    στην θέση «ΓΚΙΡΕΝΙΑ».

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι:

 1. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με  την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη.
 2. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών.
 3. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
 4. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 12,5 atm.
 5. Καμπύλες, συστολές.
 6. Τοποθέτηση δικλείδων  και ειδικών τεμαχίων.
 7. Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου ‘Α’ SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς δύο στομίων.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 116.024,18ΕΥΡΩ.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 90883

 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα(180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. ή είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και που είναι εγκατεστημένα σε:

α)    σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)    σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)    σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)    σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του Ν.4412/2016.

     Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 • Κριτήρια επιλογής:Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή την Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝή  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝεφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 • Εγγύηση συμμετοχής:Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.321,00ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
 3. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
 4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η13/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.00 μ.μ.
 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 7. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/07/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00π.μ.
 8. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 9. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).
 10. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
 11. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την αρ. 69012/28-11-2018 (ΑΔΑ: Ω8Χ2465ΧΘ7-0ΡΨ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), συνολικής πίστωσης του έργου 145.000,00€ και βαρύνει τον Κ.Α. 64.7326.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου  Δομοκού.
 12. Διαδικασίες Προσφυγής:Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της διακήρυξης.

Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού 600,00 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 1. Άλλες πληροφορίες

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθ. 01/2020 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΓΩ9Α-4ΒΞ) απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Ψήφισης Προϋπολογισμού Εσόδων–Δαπανών του Δήμου Δομοκού, οικονομικού έτους 2020»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window