Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ

 Έχοντας υπ’όψιν την αρίθµ. 4/29/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ότι:

Την 4η του µηνός Μαίου του έτους 2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00΄- 12:00΄π.µ. στο ∆οµοκό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Τ.Κ. Παναγιάς θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική Επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση ∆ηµοτικών εκτάσεων της Τοπ. Κοιν. Παναγιάς συνολικής έκτασης (12.030 τ.µ) δώδεκα χιλιάδων τριάντα τετραγωνικών µέτρων ως εξής:

α) Σχολικό Αγροτεµάχιο στην θέση «ΠΥΡΓΑΚΟΣ» έκτασης οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων (8.500 τ.µ.)

β) Σχολικό Αγροτεµάχιο στην θέση «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» έκτασης χιλίων ενενήντα τετραγωνικών µέτρων (1.090 τ.µ.)

γ) Σχολικό Αγροτεµάχιο στην θέση «ΝΗΣΙ» έκτασης χιλίων τετρακοσίων σαράντα τετραγωνικών µέτρων (1.440 τ.µ.)

δ) Σχολικό Αγροτεµάχιο στην θέση «ΝΤΙΡΑ» έκτασης χιλίων τετραγωνικών µέτρων (1.000 τ.µ.)

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους (µέχρι Οκτώβριο 2023).

Πρώτη προσφορά έναρξης της δηµοπρασίας ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) ανά στρέµµα για κάθε χρόνο και θα καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταµείο του ∆ήµου στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου κάθε έτους σύµφωνα µε Βεβαιωτικό κατάλογο που θα συντάσσετε από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου

∆οµοκού.

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :

(α.) ασφαλιστική ενηµερότητα, (β.) φορολογική ενηµερότητα, (γ.) δηµοτική ενηµερότητα (δ) δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και (ε.) ως εγγύηση, γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου

παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση από αυτόν που επιθυµεί να λάβει

µέρος στη δηµοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασµό του ενδιαφερόµενου, ποσού ίσου µε το 1/10 του συνόλου των µισθωµάτων ήτοι: 121,00 ΕΥΡΩ που θα αντικατασταθεί µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη ποσού ίσου µε το 1/10 του συνολικού µισθώµατος που θα προκύψει από την δηµοπρασία.

 Για να γίνει κανείς δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας, και ο οποίος θα προσκοµίσει α) Αστυνοµική ταυτότητα β) Φορολογική Ενηµερότητα γ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα και δ) Βεβαίωση Ταµειακής Ενηµερότητας από τον ∆ήµο ∆οµοκού (Βεβαίωση µη οφειλής στον ∆ήµο) και θα υπογράψει στην συνέχεια και το συµφωνητικό και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µαζί του, για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

Σε περίπτωση που η εν λόγω δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόµενη ∆ευτέρα 11 Μαίου 2020 τις ίδιες ώρες και

µε τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ήµου ∆οµοκού τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 2232350501 κος Ξαρχάς Νικόλαος.

 

∆οµοκός 06/04/2020

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window