Απόφαση Δημάρχου, Δήμος Δομοκού|

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

Ο Δήμαρχος Δομοκού έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006  τ. Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2) Τις διατάξεις του αρθρ. 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3) Το Σχέδιο ΒΟΡΕΑΣ – Μνημόνιο Ενεργειών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δομοκού

4) Τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην περιοχή του Δήμου Δομοκού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ

Τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Παιδικών Σταθμών  του Δήμου Δομοκού, για τη Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021,  λόγω παγετού στην περιοχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

Εσωτ. Διανομή

  1. 1.       Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
  2. 2.       Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού
  3. 3.       Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού
  4. 4.       Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Κοινοποίηση

  1. 1.       Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
  2. 2.       Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window