Δήμος Δομοκού, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: Δήμος Δομοκού / Οικονομική Υπηρεσία

Δ/νση: Θεμιδος& Γ. Ρίτσου 1 ΤΚ 35010

Τηλ. : 2232022385

Fax :2232023012

E-mail: Info@domokos.gr

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

Κωδικός NUTS: EL644

2.Παραλαβή τευχών: Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Δομοκού www.domokos.grκαι στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού Θέμιδος & Γ. Ρίτσου 1, Τ. Κ. 35010, Δομοκός, τηλ. 2232022385από ώρα 09:00 έως 13:00, αρμόδιος υπάλληλος Κεφαλάς Κυριαζής.

3. Κωδικός CPV:32441100-7 «Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης» και 32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

4. Προμήθεια: Ο Δήμος Δομοκού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δομοκού»ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.960.004,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%.

5.Αντικείμενο της προμήθειας: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, εκπαίδευση χρήσης /λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης.

6. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά 75% και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων κατά 25%.

7. Σύστημα δημοπράτησης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (αρ. 86, Ν. 4412/2016).

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα δημοπρατούμενα είδη εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  • Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  • Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.

8.Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

9.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα Δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11.Τόπος και χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 20/11/2020, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 10:00π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

12.Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δύο ευρώ (47.742,00 ευρώ €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

13.Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού: εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

14.Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

15.Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28/09/2020 ημέρα Τετάρτη με αριθμό αναφοράς2020-127118

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στον ελληνικό τύπο 28/09/2020, ημέρα Δευτέρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.


Δομοκός 28/09/2020

Ο Δήμαρχος Δομοκού

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window